Народний Трибунал України

м. Київ 29.04.2016 р.

1. Резюме

Усвідомлюючи глибину та суть політичної та владної кризи в Україні, суспільство, як носій та єдине легітимне джерело влади в Україні (ст… 5 Конституції України), вимушене створювати інструменти впливу на злочинців, на яких би високих державних посадах вони не перебували.

Вже всім зрозуміло, що існуюча структура корумпованої, злочинної а тому антиконституційної влади в Україні, не здатна ані змінюватись (реформуватись) без примусового впливу суспільства, а ні вести з суспільством будь який конструктивний діалог та приймати рішення спрямовані на ліквідацію злочинних схем що практично знищують економіку та державність в Україні та носять ознаки дій, спрямованих на геноцид Народу України.

2. Мета

Головна мета діяльності ГО «Народного Трибуналу України» » (далі НТУ), всебічне дослідження та широке висвітлення існуючих порушених прав та свободУкраїнського Народу, та визначення методів що до можливого відновлення та захисту цих прав та свобод, шляхом реалізація конституційного права народного впливу прямої дії на діючі в Україні інститути влади в цілому та на окремих посадовців-злочинців зокрема, з дотриманням законів України, та на сам перед Конституції України, як головного закону держави.

3. Місія

Місія ГО «Народного Трибуналу України», об'єднання патріотів-фахівців в області права, зокрема суддів, прокурорів, особливо адвокатів, за для забезпеченнязміни існуючоїкорупційної судової та правоохоронної системи в Україні, яка в сучасних умовах обслуговує та захищає виключно корупційну систему влади в цілому, та захищає злочинців-чиновників від законного впливу на них громадян та громадянського суспільства, на дієво функціональну щодо захисту прав та свобод громадян та відповідально підзвітну до головного носія влади в Україні (ст..5 Конституції) – Українського Народу.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page12

4. Передумови проблеми

Тотальне та системнепорушення законодавства України з боку посадовців різних державних інститутів, на сам перед суддів всіх рівнів, прокурорів, керівників та працівників силових структур, коли дійсних злочинців-чиновників що перебувають при владі, які скоюють зраду державних інтересів України, розкрадають бюджет України, захоплюють державні та приватніпідприємства, скоюють інші протизаконні дії що призводить до особливо тяжких та суспільно-небезпечних наслідків, що за ознаками відповідають визначенню Геноциду, навіть не журять, не кажучи вже про притягнення до будь якої законом України передбаченої відповідальності, а патріотів, пересічних громадян та Народ України в ціломущо виборюють свої конституційні права та відстоюють законні вимоги, кидають за грати вигадуючи та фальсифікуючи не існуючі кримінальні підстави для затримання та ув'язнення, що в підсумку приводить до тотального за обсягами та системного по суті порушення конституційних прав та свобод Народу України.

5. Базові принципи діяльності .

 • 1.Принцип самозбереження.
 • У роки Другої світової війни втрати населення України становили за різними оцінками від 5 до 7 млн осіб. У 1950 р. в Україні мешкало 36,6 млн осіб.
 • У 1993 р. чисельність населення України досягла історичного максимуму, 52,24 млн осіб
 • За даними держкомстату 1 січня 2014 року чисельність населення України становила 45,43 млн, порівняно з 1989 р. вона скоротилося на 12,5% (7 млн).
 • Геноцид — це явище, що, крім прямого фізичного знищення, практикує створення нестерпних умов, в яких подальший розвиток етносу неможливо.
 • Геноцид — це діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

 • 2.Принцип законності.
 • Первинним принципом діяльності ГО «НТУ» є принцип законності судочинства, суть якого передбачає неухильне дотримання Конституції та законів України.
 • В законний спосібНарод України не може приводити вироки ГО «НТУ» в дію, але всебічно досліджувати злочин, збирати доказову базу злочину, визначати винних осіб та визначати вирок, відповідний законодавству України, це пряме конституційне право (ст.5) Народу України.
 • 3.Принцип верховенства права.
 • «Стаття 8. Конституції України.
 • В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
 • Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
 • Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.»
 • За цим принципом у своїй діяльності ГО «НТУ»передбачає що Конституція України є головний закон держави. Всі інші закони України мають юридично закріплювати та посилювати норми Конституції України і не можуть їх відміняти або послаблювати.
 • Кодекс адміністративного Судочинства України:
 • Стаття 8. Верховенство права
 • 1. Суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
 • 2. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини.
 • 3. Звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
 • 4. Забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.
 • 4.Незалежність Суду.

Відповідно до ст.129 Конституції України до основних засад судочинства належать:

— незалежність суддів і підкорення їх тільки закону;

 • 5.Принцип гарантованості права на судовий захист.
 • Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.
 • Так, ст. 55 Конституції України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
 • Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
  Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
 • 6.Рівності шансів.
 • Принцип рівності перед законом і судом, який передбачає рівність перед Судом всіх учасників судового процесу незалежно від статі, раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Зазначений принцип діяльності ГО «НТУ» є похідним від загального конституційного принципу рівності громадян перед законом і рівності їх конституційних прав і свобод (ст. 24 Конституції України).
 • 7.Принцип публічності.
 • Принцип публічності судового процесу в діяльності ГО «НТУ» передбачає, що розгляд справ під час процесу відбувається відкрито. Реалізація цього принципу також допускає проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання.
 • Будь який злочинець зацікавлений у збереженімаксимальної тайни про скоєний ним злочин або злочинних намірів. Саме тому висвітлення злочинної діяльності кожного посадовця-злочинця, це по-перше профілактика злочинів на майбутнє, а головне, це підстава для звернення у відповідні правоохоронні органи, щодо притягнення злочинця довідповідальності, передбаченої законами України.
 • 8.Принцип правової допомоги.
 • Закон України «Про судоустрій України» в ст. 8 закріплює право кожного користуватися правовою допомогою під час вирішення його справи у суді. Це право сприяє кваліфікованому захисту інтересів учасників судового процесу. З цією метою в нашій державі діє адвокатура, правовий статус якої врегульовано Законом України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. У випадках, передбачених законом, правову допомогу надають також інші особи.
 • 9.Принцип презумпції винуватості суб'єкта владних повноважень.
 • Ст. 71 Кодексу про адміністративне Судочинство від 06.07.2005 № 2747-IV

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

5. Суд може збирати докази з власної ініціативи.

Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

 • 10.Принцип презумпції невинуватості.

Конституція України, зокрема в ст. 62 та 63 містять положення, що свідчать про однозначну прихильність презумпції невинності:

 • Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
 • Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини закріплені у ст.17 КПК України:

 • Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
 • Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
 • 11.Принцип розумності, толерантності та запобігання озброєного повстання.
 • Загальна декларація прав людини Генеральна Асамблея ООН 1948 рік.
 • В преамбулі:
 • беручи до уваги, що зневажання i нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, i що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова i переконань i будуть вiльнi від страху i нужди, проголошено як високе прагнення людей; і
 • беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії i гноблення;
 • Стаття 19
 • Кожна людина має право на свободу переконань i на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати i поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами i незалежно від державних кордонів.
 • Стаття 20
 • 1.Кожна людина має право на свободу мирних зборів i асоціацій.
 • 12.Європейська конвенція з прав людини.
 • Згідно зі ст. 46 Протоколу № 11 Конвенції «Високі Договірні Сторони зобов'язуються виконувати остаточне рішення Суду у будь-якій справі, в якій вони є сторонами. Остаточне рішення Суду надсилається Комітету міністрів, який здійснює нагляд за його виконанням». Питання виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні на національному рівні врегульовано Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року.
 • 13.Принцип розумності, толерантності та запобігання озброєного повстання.
 • беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії i гноблення;
 • 14.Принцип прецеденту.
 • За законами України Народ не має права приводити вироки в дію, але проводити фахове розслідування злочинів, збирати докази злочинів та формувати обвинувачення, давати правову оцінку злочину та виносити юридично обґрунтований вирок, це право будь якої людини та суспільства. Приймаючи концепцію Нюрнбергського трибуналу, та за вироком НТУ по факту, НТУ звертається до суду або безпосередньо до державної пенітенціарної служби України, про приведення вироку в дію.
 • 15.Принцип досвіду.
 • В той же час, при проведенні в державі глобальної люстрації та реформування силових структур та судів, фахівці, що беруть участь у роботі Народного Трибуналу України, водночас формуютькадровий резерв за для реформування відповідних державних інститутів, без якого будь які зміни неможливі.
 • 16.Принцип невідворотності покарання.
 • Найголовніше, це сам факт існування Народного вироку для злочинця -держслужбовця, з від термінуванням приведенням вироку в дію.
 • 6.Перспектива.
 • За відсутності будь яких позитивних юридично-правових наслідків від влади за зверненнями/позовами ГО «НТУ», судів, НАБУ, Ген. прокуратури, СБУ, тобто за відсутності ухвалених офіційних судових вироків, або за наявності відмов у законних вимогах НТУ до відповідних державних установ, ГО «НТУ» оформлює офіційні звернення та позови що до злочинної бездіяльності офіційної влади в Україні, та звертається з цими зверненнями та позовами до міжнародних правових та судових організацій (Європейський суд з прав людини), в рамках міжнародного законодавства. Головна мета таких звернень/позовів – за наявними законними доказами що до скоєння кримінальних злочинів вищими державними посадовими особами України, міжнародне визнання та легалізація вироків ГО «НТУ», та\або винесення вироків ЄСПЛ.
 • Згідно зі ст. 46 Протоколу № 11 Конвенції «Високі Договірні Сторони зобов'язуються виконувати остаточне рішення Суду у будь-якій справі, в якій вони є сторонами. Остаточне рішення Суду надсилається Комітету міністрів, який здійснює нагляд за його виконанням». Питання виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні на національному рівні врегульовано Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року.
 • 7.Структура.

«Народний Трибунал України», як орган що не фінансується та не підтримується злочинною державною владою, має спрощену організаційну структуру.

 • 1.Керуючий суддя НТУ (Колегія суддів).
 • 2.Присяжні.
 • 3.Орган слідства — слідчі.
 • 4.Орган обвинувачення – прокурор.
 • 5.Захист це право обвинувачуваного, але за відсутності співпраці з боку звинуваченого, його законні інтереси представляє адвокат призначений керуючим суддею НТУ.
 • 6.Орган виконання вироку. В існуючих умовах, при неможливості законного приведення вироку в дію, виконанням вироку є звернення до прокуратури або прямий позов або заява до відповідного суду, активна участь у всіх процесуальних діях, всіх засіданнях суду, надання необхідних доказів злочину, та здійснення законного впливу на відповідальний орган, за для винесення законом передбаченого вироку, та приведення злочинця до відповідальності.
 • 7.Стратегія розвитку
 • Важливо що би проект набув національного рівня, поширився та реалізувався по всіх регіонах України, малих містах та містечках, та навіть в селах. Основу корупції в Україні становить регіональний або навіть місцевий чиновник-злочинець. Але керує злочинною системою центральна влада, що створює умови для злочинів, покриває злочини за допомогою кругової поруки, «честі мундирів», протиправною та антинародною діяльністю керованих злочинною прокуратурою та замовними судами.
 • 1.Створення центральних керівних органів ГО.
 • 2.Створення структури центральних та регіональних слідчих органів ГО.
 • 3.Створення структури центральних та регіональних судових колегій ГО.
 • 4.Створення інформаційного інтернет порталу та інтернет телебачення/телевізійної програми «Народний Трибунал України», де висвітлюються всі новини, провадження, вироки, тощо.
 • 5.Поширення інформації щодо створення регіональних осередків «НТУ» та доручення фахівців для роботи на постійній основі та на умовах волонтерства.
 • 6.Безпосередньо виконання співробітниками «НТУ» статутних завдань, проведення слідчих дій, та громадський тиск на органи державної влади що до виконання законних вироків, що передбачені законами України та рішеннями колегій судів НТУ.
Тип статті:
Авторська
Автор статті:
Сергій-Яр Раманов
10.02.2017
273